web stranica koja se bori za pravo na oca !

 

 

"Svi mi znamo da je pravo najbolja škola izmišljanja. Nikada ni jedan pjesnik nije tako slobodno prikazivao prirodu kao što jedan pravnik može prikazati stvarnost."

 

 

Vlada postoji da služi ljudima a ne obrnuto. Mi biramo službenike za jednostavne ciljeve: da se brinu o tome kako voditi zemlju u naše ime. Mi plaćamo poreze da bi se isplatile njihove plate da bi oni zauzvrat vodili zemlju za nas. Sudija, socijalni radnik, policijac. Oni nisu autoriteti kojih se treba bojati nego civilni službenici, uposlenici vlade koji su uposleni da obavljaju određeni posao. Kada ne uspiju u tome, građani treba da preuzmu kontrolu. Organizirajući građanske akcije i medijske senzacije možemo ih natjerati da rade svoj posao. Aktivizam uspijeva.

 

 

Ustav CG

 

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

Osnov i jednakost

Član 17


Prava i slobode ostvaruju se na osnovu Ustava i potvrđenih međunarodnih sporazuma.
Svi su pred zakonom jednaki, bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo.


Rodna ravnopravnost
 

Član 18
 

Država jemči ravnopravnost žene i muškarca i razvija politiku jednakih mogućnosti.
 

Zaštita
 

Član 19
 

Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava i sloboda.

 

 

Porodični zakon

 

PORODIČNI ZAKON


PRAVA I DUŽNOSTI BRAČNIH DRUGOVA

Član 39


Bračni drugovi su ravnopravni u braku.


Član 40
 

Bračni drugovi dužni su da vode zajednički život, da jedan drugom budu vjerni, da se uzajamno pomažu, međusobno poštuju, razvijaju i održavaju skladne bračne i porodične odnose.
ODNOSI RODITELJA I DJECE

 

RODITELJSKO PRAVO


Član 59

Roditeljsko pravo sačinjavaju prava i dužnosti roditelja da se brinu o ličnosti, pravima i interesima svoje maloljetne djece.


Član 60

Roditeljsko pravo pripada majci i ocu zajedno.
Ako je jedan od roditelja umro ili nije poznat ili je lišen roditeljskog prava, roditeljsko pravo pripada drugom roditelju.
Roditelj se ne može odreći roditeljskog prava.
Zabranjena je zloupotreba roditeljskog prava.


PRAVA DJETETA


Član 61

Dijete ima pravo da zna ko su mu roditelji.
Pravo djeteta da zna ko su mu roditelji može biti ograničeno samo ovim zakonom.
Dijete koje je navršilo 15 godina života i koje je sposobno za rasuđivanje može izvršiti uvid u matičnu knjigu rođenih i u drugu dokumentaciju koja se odnosi na njegovo porijeklo.


Član 62

Dijete ima pravo da živi sa roditeljima i pravo da se roditelji o njemu staraju prije svih drugih.
Pravo djeteta da živi sa roditeljima može biti ograničeno samo sudskom odlukom kada je to u najboljem interesu djeteta.
Sud može donijeti odluku o odvajanju djeteta od roditelja ako postoje razlozi za ograničenje ili lišenje roditeljskog prava ili u slučaju nasilja u porodici.
Dijete koje je navršilo 15 godina života i koje je sposobno za rasuđivanje može odlučiti sa kojim će roditeljem živjeti.


Član 63

Dijete ima pravo da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi.

 

 

Zakon o rodnoj ravnopravnosti

 

ZAKON O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

Član 1


Ovim zakonom uređuje se način obezbjeđivanja i ostvarivanja prava po osnovu rodne ravnopravnosti, u skladu sa međunarodnim aktima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava, kao i mjere za eliminisanje diskriminacije po osnovu pola i stvaranje jednakih mogućnosti za učešće žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života.


Član 2


Rodna ravnopravnost podrazumijeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog sektora, jednak položaj i jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava i sloboda i korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za razvoj društva, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada.


Član 3


Državni organi, organi državne uprave i lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organi) dužni su da, radi postizanja rodne ravnopravnosti, u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka, kao i preduzimanja aktivnosti iz svoje nadležnosti ocjenjuju i vrednuju uticaj tih odluka i aktivnosti na položaj žena i muškaraca.


Član 4


Diskriminacija po osnovu pola je svako pravno ili faktičko, neposredno ili posredno razlikovanje, privilegovanje, isključivanje ili ograničavanje zasnovano na polu zbog kojeg se nekom licu otežava ili negira priznavanje, uživanje ili ostvarivanje ljudskih prava i sloboda u političkom, obrazovnom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, sportskom, građanskom i drugim područjima javnog života.
Diskriminacijom, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se i seksualno uznemiravanje, podsticanje drugog lica na diskriminaciju, kao i korišćenje riječi u muškom rodu kao generički neutralne forme za muški i ženski rod.

 

 

 

 

Konvencija o pravima djeteta

 

Zakon o posredovanju

 

Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda

 

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

 

Nacionalni plan akcije za djecu u Crnoj Gori od 2004. do 2010. godine

 

 

 

U Francuskoj žene idu u zatvor ako sprječavaju kontakt djece sa očevima.

U Španiji policija u takvim slučajevima djecu ocu dovodi na noge, a u Njemačkoj, iako je za takvo (ne)djelo predviđena kazna zatvora i do tri godine, u poslednje dvije decenije nijedna majka nije kažnjena .

U mom, kao i u slučaju hiljade drugih očeva nadležni organi su kršili clan 8. Evropske konvencije o zaštiti privatnosti i porodice.

 

 

"Ako je čovjek dvadeset i četiri sata prije u pravu nego svi drugi, onda ga dvadeset i četiri sata smatraju čovjekom koji nema zdrav razum."  Antoni de Rivarol

još radimo !!!

zvaće se i ovo lani !

_________________________________________________________

 


 

 

 

 

 
 

BiH: www.otac.ba
Hrvatska: www.otac-hr.com
Entire Balkans:
Father's Pride

Slovenija: drustvo-ostrzek.si

I

 
 

blogovi:

blog.vecernji.hr

rainman.bloger.hr

morgiana.blogger.ba

katanatati.blogspot.com

zodax.bloger.hr

renomateo.blog.hr

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šta će meni moja dica reć - play

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane   

copyright  otac 2007 / sva prava zadržana